Преминете към основното съдържание

Често задавани въпроси

Това е изцяло онлайн услуга с напълно дигитален процес, която може да използвате по всяко време. За целта ви е нужно електронно устройство (компютър / лаптоп), както и Ваше лично смарт устройство (смартфон или таблет) и стабилна интернет връзка. Процесът е описан стъпка по стъпка в горенаписаната секция "Как работи услугата".

Да. Всичките Ви лични данни са защитени и съхранени в системата на ГРАО. Промяната на адреса Ви ще бъде осъществена. Услугата се изпълнява с клавифициран електронен подпис от Evrotrust, който има същата правна сила като саморъчния Ви подпис. Evtrotrust като доставичик на удостоверителни услуги има пълен набор от сертификати от европейски и български институции. Повече информация тук: https://www.evrotrust.com/landing/bg/faq

Да, ако сте родител или законен представител на детето и притежавате необходимите документи.

Тази услуга е в пилотна фаза, която започва в район “Студентски” и поетапно ще включи още 3 района - “Средец”, “Слатина” и “Витоша”. При успешна пилотна фаза, проектът би могъл да се разрасне и да обхване поетапно районите в цяла София. Също така, предвид българското законодателство, онлайн адресна регистрация не може да бъде направена на имот, който е от тип "ателие", "студио" и др. В тези случаи е нужно да отидете на място във Вашата районна администрация.

Тази услуга е в пилотна фаза, която започва в район “Студентски” и поетапно ще включи останалите райони на Столична община до 09.05.22г.

За достъп до уеб платформата Ви е нужно:
1. Стабилна Интернет връзка
2. Актуална версия на някой от следните браузъри: Chrome; Firefox; Microsoft Edge или други;
3. Ползване на Cookies от избрания браузър.Мобилното Ви устройство трябва да има минимално необходима версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за останалите устройства.

Нотариалният акт е документ, който доказва собствеността върху даден имот. Според Закона за гражданската регистрация, Чл. 92.(2) За извършване на адресна регистрация на адрес в страната, лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;

3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) други документи, доказващи собствеността или ползването на имота. За повече информаци: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409Защо е необходимо да прикача дигитално копие на нотариалния акт за имота, в който искам да се регистрирам? (включително препратки към Закона за гражданска регистрация)?

Не.

Общинската услуга за адресна регистрация е само за български граждани с валидни документи за самоличност. За чужденци са предвидени отделни услуги и правила в МВР - София. Можете да регистрирате адреса си само чрез Дирекция "Миграция" към Министерство на вътрешните работи. За допълнителна информация, моля, посетете тяхната уебстраница: https://www.mvr.bg/migration/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/priemni_dni

От всеки потребител се изисква да има валиден документ за самоличност (лична карта / паспорт), след което документите, които се изискват от Вас, ще зависят от вашия потребителски статус (собственик, наемател и т.н.) Вижте по-долу за допълнителна информация.

Постоянен адрес е адресът, на който Вие се водите в регистрите на населението. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. /съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация - ЗГР/. Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, служи за упражняване или ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или друг нормативен акт".

Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее /съгласно чл. 94 от ЗГР/.

Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.

Да.

При смяна на адрес сте длъжни по закон да регистирате новия си адрес в срок до 30 дни, съгласно действащото законодателство /чл. 99 от Закона за гражданската регистрация/.

Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост според Закона за гражданската регистрация.

Настанителна заповед


Копие на нотариален акт за имота.Акт за собственост на имота, декларация от втори родител и в определени случаи други документи (решение за развод / различни видове разрешения за осиновяване / акт за смърт)

Нотариално заверено пълномощно.

Електронно удостоверение е електронно заверено копие на удостоверение за промяна на адресна регистрация.


Вашето удостоверение може да бъде изтеглено от профилната Ви страница в този портал.

Удостоверението е документ, който доказва, че сте регистриран на даден адрес. В електронен формат позволява по-лесен достъп до този документ, както и споделянето му с различни институции.

При смяна на документ за самоличност, регистриране на дете в детско учебно заведение, при използването на някои други общински или държавни услуги (тук бих сложила примери кои услуги).

Поради мерки за сигурност с цел превенция на посегателства върху лични данни, удостоверението Ви ще бъде достъпно само в потребителския панел на тази платформа. Можете да изтеглите своето електронно удостоверение от своя профил след влизане в системата чрез идентификация с мобилното приложение на Evrotrust.

КЕП е квалифициран електронен подпис. С квалифициран електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурният и законово обезпечен механизъм за подписване на документ от разстояние.

След успешна регистрация като потребител на мобилното приложение на Evrotrust, Вашето мобилно устройство (смартфон или таблет) може да се използва за подписване на документи, регистрации по уебстраници и уебпортали и т.н.