Преминете към основното съдържание

Често задавани въпроси

1. Подавате своето заявление, към което прилагате акт за собственост на имота, където искате да направите своята регистрация.

2. Ако подавате заявление за адресна регистрация в чужд имот, към Вашето заявление прилагате и ел. подписани декларации за съгласие от страна на собственика на имота, а именно декларация по чл. 92, ал. 3 и чл. 92, ал. 6 ЗГР.


3. След подаване на Вашето заявление, документите се разглеждат от колегите в районната администрация и те преценяват дали има необходимост да представите допълнителен документ, който ще Ви бъде посочен в допълнителен мейл или е необходимо да заплатите дължимата административна такса.


3а. Ако попадате в обхвата на горните две хипотези, ще получите допълнителен мейл, който ще Ви насочи какви са следващите стъпки, които трябва да предприемете.


4. След като предоставите всички необходимо документи и заплатите дължимата административна такса към Вашето заявление, то ще бъде обработено от служителите на районната администрация и ще имате качено готово удостоверение за адресна регистрация във Вашия профил на платформата на Столична община.


5. Ако Вашето заявление не отговаря на нормативните изисквания или не заплатите дължимата административна такса в определения срок, то Вашето заявление ще бъде отказано.

Ако стартирате процес за попълване на заявление за смяна на адресна регистраци, като посочвате адрес на недвижим имот, които е чужда собственост, е необходимо да посочите ел. поща на конкретното лице и неговия мобилен телефон. Необходмо е да сте сигурни, че посочения от Вас мобилен телефон , е телефонът, на който собственикът на имота ще направи своята регистрация в приложението на Ервотръст.

Тази услуга е достъпна за всички районни администрации в София. Предвид българското законодателство, адресна регистрация не може да бъде направена в имот, който е от тип "ателие", "студио" и др.. Липсва законова предпоставка да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в обект „Ателие“, тъй като този обект не служи за задоволяване на жилищни нужди по смисъла на §5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Смяната на адресната регистрация е изцяло онлайн услуга с напълно дигитален процес, която може да използвате по всяко време. За целта Ви е нужно електронно устройство (компютър / лаптоп), както и Ваше лично смарт устройство (смартфон или таблет), стабилна интернет връзка. Необходимо е да имате валиден документ за самоличност, както и акт за собственост. Процесът е описан стъпка по стъпка в секцията "Как работи услугата".

Да. Всичките Ви лични данни са защитени и съхранени в системата на ГРАО. Промяната на адреса Ви ще бъде осъществена. Услугата се изпълнява с клавифициран електронен подпис от Evrotrust, който има същата правна сила като саморъчния Ви подпис. Evtrotrust като доставичик на удостоверителни услуги има пълен набор от сертификати от европейски и български институции. Повече информация тук: https://www.evrotrust.com/landing/bg/faq

Да, можете изпратите заявление за няколко деца едновременно.

За да смените адресната регистрация на дете, нужно е да изберете тази опция във Вашата профилна страница, да попълните данните на детето и изпратите покана до втория родител (когато попечителството е споделено) да подпише чрез своя облачния ел. подпис заявлението. Ако сте родител, който има съдебен акт, удостоверяващ, че единствено Ви имате родителски права над детето, можете да стартирате и попълнитено заявлението за смяна на адресната регистрация на детето, като качите на платформата дози документ.

За достъп до уеб платформата Ви е нужно:
1. Стабилна Интернет връзка
2. Актуална версия на някой от следните браузъри: Chrome; Firefox; Microsoft Edge или други;
3. Използване на "бисквитки" и разрешаване за използване на "бисквитките" на платформата от избрания от Вас браузър.

Използване на "бисквитки" и разрешаване за използване на "бисквитките" на платформата от избрания от Вас браузър.Мобилното Ви устройство трябва да има минимално необходима версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за останалите устройства.

Нотариалният акт е документ, който доказва собствеността върху даден имот. Според Закона за гражданската регистрация, Чл. 92.(2) За извършване на адресна регистрация на адрес в страната, лицата представят един от следните документи: 1. документ за собственост; 2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа; 3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) други документи, доказващи собствеността или ползването на имота. За повече информаци: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409

Не.

Общинската услуга за адресна регистрация е само за български граждани с валидни документи за самоличност. За чужденци са предвидени отделни услуги и правила в МВР - София. Можете да регистрирате адреса си само чрез Дирекция "Миграция" към Министерство на вътрешните работи. За допълнителна информация, моля, посетете тяхната уебстраница: https://www.mvr.bg/migration/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/priemni_dni

Човек, който е упълномощен да действа и извършва определени дейности от чуждо име. Например: брокер, адвокат и др.

От всеки потребител се изисква да има валиден документ за самоличност (лична карта / паспорт), след което документите, които се изискват от Вас, ще зависят от вашия потребителски статус (собственик, наемател и т.н.) Вижте по-долу за допълнителна информация.

Постоянен адрес е адресът, на който Вие се водите в регистрите на населението. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. /съгласно чл. 93 от Закона за гражданската регистрация - ЗГР/. Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, служи за упражняване или ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или друг нормативен акт".

Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее /съгласно чл. 94 от ЗГР/.

Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.

Да.

При смяна на адрес сте длъжни по закон да регистирате новия си адрес в срок до 30 дни, съгласно действащото законодателство /чл. 99 от Закона за гражданската регистрация/.

Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост според Закона за гражданската регистрация.

Настанителна заповед


Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост според Закона за гражданската регистрация.

За да направите адресна регистрация за Вашето дете, е нужно да посочите адрес, на който е/ще бъде регистиран поне един родител. Също така трябва да посочите кой е втория родител,
да се посочат телефон и имейл адрес, за да може да се насочи към тях декларация за съгласие и съответно заявлението за смяна на адресната регистрация.

Не е нужно да предоставяте документи, освен в опрделени случаи като пълно попечителство, решение за развод, различни видове разрешения за осиновяване, акт за смърт

Нотариално заверено пълномощно.

Електронно удостоверение е електронно заверено копие на удостоверение за промяна на адресна регистрация.


Вашето удостоверение може да бъде изтеглено от профилната Ви страница в този портал.

Удостоверението е документ, който доказва, че сте регистриран на даден адрес. В електронен формат позволява по-лесен достъп до този документ, както и споделянето му с различни институции.

При смяна на документ за самоличност, регистриране на дете в детско учебно заведение, при използването на някои други общински или държавни услуги.

Поради мерки за сигурност с цел превенция на посегателства върху лични данни, удостоверението Ви ще бъде достъпно само в потребителския панел на тази платформа. Можете да изтеглите своето електронно удостоверение от своя профил след влизане в системата чрез идентификация с мобилното приложение на Evrotrust.